ພາລະບົດບາດ

ໜ້າຫຼັກ / ພາລະບົດບາດ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ ເລກທີ 624/ຈຂ.ສວ