ໜ້າຫຼັກ / ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ / ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
1. ສະຫາຍ ປັນຍາຮັກ ມຸຊິກາ ເລຂາໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກ ຖວທ ແຂວງສາລະວັນ

2. ສະຫາຍ ນາງ ແສງພະຈັນ ວັນສະເຫຼີມ ຮອງເລຂາໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກ ຖວທ ແຂວງ

3. ສະຫາຍ ວິໄລວອນ ສິດທິໄຊ ຮອງເລຂາໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກ ຖວທ ແຂວງສາລະວັນ

4. ສະຫາຍ ນາງ ແກ້ວວຽງຄອນ ດອກຝາງແດງ ຄະນະໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກ ຖວທ ແຂວງ

5. ສະຫາຍ ນາງ ໜູພັນ ໄຊຍະລາດ ຄະນະໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກ ຖວທ ແຂວງ