ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ແຈ້ງການ

1

ການເດີນເອກະສານຜ່ານລະບົບປະຕູດຽວ ຂອງກະຊວງ ຖວທ

2

ແຈ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ຖວທ ສະບັບເລກທີ 857/ຖວທ, ລົງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2022

3

ແຈ້ງການຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນກະຊວງ ຖວທ